Polítiques de retorn, devolució i cancel·lació

Als béns que es puguin deteriorar o caducar ràpidament no els s'aplica el dret de desistiment segons l'art. 103 lletra d) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

El Client disposa de 14 dies per desistir de la comanda remetent a l'adreça de correu electrònic shop@serraclaret.com el següent text o un altre en què manifesti la seva voluntat de desistir de la comanda:

D./Dª _________________________, amb domicili a _________________, per la present li comuniqui que desisteixo del nostre contracte de venda del/els següent/s bé/ens (Número de referència corresponent a cada article adquirit) ________________________ amb núm. de comanda ____________________ sol·licitat en data _____________________ i rebut en data ____________________.

Data:

En cualquier caso, los pedidos que lleguen al cliente dañados, distintos o en mal estado, se devolverán en un plazo máximo de 24 horas previa comunicación a nuestras instalaciones por alguno de los métodos expuestos en la plataforma.

Per solucionar possibles problemes en aquest sentit, el Comprador pot trucar al Servei d'Atenció al Client esmentat anteriorment.

En cas de desistiment, el Venedor retornarà al Comprador tots els pagaments rebuts després de la compra, inclosos els costos d'enviament (amb l'excepció dels costos addicionals resultants de l'elecció per part del Client d'una modalitat d'entrega diferent a la modalitat menys costosa d'entrega ordinària que oferim), sense cap retard indegut i, en tot cas, a més tard dins dels 14 dies naturals, a comptar des de la data en què ens informi de la decisió de desistir del present contracte.

El Venedor procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel Client per a la transacció inicial.

El Venedor podrà retenir el reemborsament fins que hagi rebut els productes, o fins que s'hagi presentat una prova de la seva devolució.

El Client haurà de retornar o entregar directament els béns sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard dins del termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistir del contracte.

Les devolucions hauran de ser enviades (i/o entregades) a una de les següents adreces:

CRISUCO S.C.P. - C/ ANGEL GUIMERA, 19 (08241 MANRESA, BARCELONA)

CRISUCO S.C.P. - C/ DE PROVENÇA, 278 (08008 BARCELONA)

GARANTIA

El client gaudeix d'una garantia total en cas que el producte estigui defectuós o presenti alguna anomalia (devolució del producte i reenviament d'un altre a estrenar) dins de la primera setmana, sempre i quan s'enviï l'article, els embalatges i els accessoris, en perfecte estat.

Els productes peribles no estan coberts per aquesta garantia.

RESPONSABILITAT DEL COMPRADOR

En general, el Comprador s'obliga al compliment dels deures que resulten dels presents termes i condicions, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en les pàgines del lloc i obrar sempre conforme a la llei, les bones costums i les exigències de la bona fe, abstenint-se d'utilitzar els elements del lloc de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns i/o drets del Venedor, els seus clients i proveïdors, col·laboradors, i en general, de qualsevol tercer.

El Venedor es reserva el dret de bloquejar i/o no vendre a un Comprador que hagi actuat en contra o hagi danyat públicament el nom de CRISUCO S.C.P., del lloc web www.serraclaret.com o de SERRA CLARET.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El Venedor i el Comprador acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions als Jutjats i Tribunals del domicili del Comprador.

En el cas que el Comprador tingui el seu domicili fora d'Espanya, el Venedor i el Comprador renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, subjectant-se als Jutjats i Tribunals de Manresa (Espanya).

La Comissió Europea posa a disposició dels consumidors una plataforma per a la resolució de reclamacions en línia en matèria de consum, que com a consumidor pot utilitzar i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ en compres superiors a 300€.

Consentiment de cookies